ཁྱེད་ཀྱི་མིག་སྔའི་སྡོད་གནས། 您当前的位置:ཤོག་ངོས་དང་པོ། 首页 >སྲིད་དམངས་མཉམ་འགུལ། 政民互动

ངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་ཡིན་།

我为政府监督、谏言

  • 咨询
  • 投诉
  • 建议
咨询列表